Drukuj

Sprawy są przyjmowane na piśmie: za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną, faxem lub składane bezpośrednio w Inspektoracie.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie) lub odpowiedzi na pismo.

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sprawy są przyjmowane:

PINB udziela odpowiedzi na wystąpienia (pisma, e-maile), w których podano imię i nazwisko osoby występującej oraz adres do korespondencji (ulica, nr domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość) lub opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Na wystąpienia, które nie posiadają powyższych elementów, z wyjątkiem wystąpień dotyczących uzyskania informacji publicznej, PINB nie udziela odpowiedzi.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. Obywatele są przyjmowani w siedzibie Urzędu w pokoju nr 205 (tel. 15 822 68 64) codziennie w godzinach pracy Urzędu – 7.30-15.30

W zależności od rodzaju, sprawy załatwiane są w drodze aktu administracyjnego (decyzja, postanowienie), zaświadczenia lub odpowiedzi na pismo.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.