Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg poszukuje kandydatów/kandydatek na stanowisko

inspektor nadzoru budowlanego

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

 

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami.

 

Ogłoszenie z tym symbolem oznacza, że pierwszeństwo w zatrudnieniu mają osoby z niepełnosprawnościami, które spełniają wszystkie następujące warunki:

 • złożyły w terminie ofertę wraz z dokumentami potwierdzającymi niepełnosprawność,

 • spełniają warunki wymienione w ogłoszeniu,

 • po rekrutacji znalazły się w gronie najlepszych kandydatów.

 

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY:

Tarnobrzeg

Adres Urzędu:

39-400 Tarnobrzeg, ul. Kościuszki 30

 

WARUNKI PRACY

 • Praca w siedzibie inspektoratu i poza nią. Kontrole na terenie miasta Tarnobrzeg, praca przy komputerze, okresowa dyspozycyjność całodobowa na wypadek katastrofy budowlanej. W trakcie wykonywania kontroli, praca w trudnych warunkach pogodowych i terenowych, na wysokości i na zewnątrz obiektów. Narzędzia pracy – komputer, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe.
 • Siedziba inspektoratu znajduje się na 2 piętrze- w budynku brak jest windy. Codzienne przyjmowanie interesantów, stron postępowań i udzielanie informacji – stres związany z obsługą interesantów.
 • Nie jest możliwe łączenie zatrudnienia w PINBMT z wykonywaniem zadań tożsamych, pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które pracownik wykonywać będzie w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność.

 

ZAKRES ZADAŃ

 • prowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania obiektów budowlanych,

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i egzekucyjnych wynikających z ustawy – Prawo budowlane z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,

 • przygotowywanie decyzji, postanowień i innych pism,

 • załatwianie skarg i wniosków w zakresie właściwości Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg,

 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 • wykształcenie: średnie budowlane,

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata,

 • co najmniej 2 lata praktyki w zawodzie,

 • uprawnienia budowlane,

 • znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,

 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i procedur obowiązujących w administracji,

 • znajomość przepisów ustawy Postępowanie egzekucyjne w administracji,

 • umiejętność stosowania prawa w praktyce,

 • umiejętność obsługi komputera, systemu informatycznego oraz urządzeń biurowych,

 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych,

 • umiejętność rozwiązywania problemów,

 • prawo jazdy kategorii B,

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,

 • korzystanie z pełni praw publicznych,

 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

 • CV i list motywacyjny,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

 • Kopia dokumentu potwierdzająca posiadanie uprawnień budowlanych,

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA DODATKOWE

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

 

TERMINY I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

 • Dokumenty należy złożyć do: 15.09.2020 r.,

 • Decyduje data: wpływu oferty do urzędu,

 • Miejsce składania dokumentów:
  39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 30 pokój nr 206.

   

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA PINBMT dla kandydatów do pracy.

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektor  Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg 39-400 Tarnobrzeg ul. Kościuszki 30

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody. Udzielona zgoda będzie podstawą przetwarzania dodatkowych danych zawartych w złożonych przez Panią/Pana dokumentach.

4. Pani/Pana dane osobowe, po wyrażeniu przez Panią/Pana zgody, będą przetwarzane na podstawie przepisów Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej oraz  rozporządzeń wykonawczych.

5. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w której Pani/Pan będzie brał/a udział.

 6. Udostępnione dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Przekazane na potrzeby niniejszej rekrutacji Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres trzech miesięcy. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie odrębnej zgody do celów przyszłych rekrutacji na to samo stanowisko lub inne stanowiska w PINBMT.

 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

9. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PINBMT Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Udostępnione dane nie będą podlegały profilowaniu.

 

INNE INFORMACJE:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%. Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg”. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się na czas określony wynoszący 12 miesięcy. Osoby podejmujące po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej odbywają służbę przygotowawczą. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci, którzy zostaną zakwalifikowani – poinformowani będą telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Brak takiej informacji równoznaczny będzie z odrzuceniem oferty. Po ogłoszeniu wyników naboru odrzucone oferty można będzie odebrać w siedzibie inspektoratu. Nieodebrane oferty zostaną zniszczone po upływie 1 miesiąca od ogłoszenia wyników naboru. Dodatkowe informacje można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 15/ 822-68-64 lub osobiście w siedzibie inspektoratu w godz. 8.00-15.00.

 

WZORY OŚWIADCZEŃ:

Dokument w załączniku.