Organizację Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego Miasta Tarnobrzeg określa statut Urzędu.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Urzędu określa regulamin organizacyjny.

Brak załączników.

Brak informacji o zmianach.